Ενημέρωση για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Τελική λύση του Ηλεκτρονικού Συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Από τις 14 Νοέμβριου του 2023 ξεκίνησε η λειτουργία της τελικής λύσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ), όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η πλήρης υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος του ΜΠΔ θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2024, σύμφωνα με τα παρακάτω χρονικά πλαίσια:

  1. Περίοδος Α (14/11/2023 – 31/12/2023): Όλες οι Κυπριακές Εταιρείες, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE), και όλοι Συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν ή/και να επανακαταχωρίσουν τους Πραγματικούς του Δικαιούχους, ανεξαρτήτως εάν το έχουν ήδη πράξει στο σύστημα ενδιάμεσης λύσης. Δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση για την Περίοδο Α, η οποία ολοκληρώνεται στις 31/12/2023.
  2. Περίοδος Β (01/01/2024 – 29/02/2024): Οι οντότητες που δεν έχουν ενημερώσει του Πραγματικούς του Δικαιούχους κατά την Περίοδο Α θα υποστούν χρηματική επιβάρυνση από την 01/01/2024 έως την ημερομηνία της Αρχικής Καταχώρισης.
  3. Περίοδος Γ (από 01/03/2024 και έπειτα): Όλες οι ενέργειες βάσει της νέας Οδηγίας Κ.Δ.Π. 112/2021, θα είναι διαθέσιμες ως παρακάτω:
  • Ενημέρωση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
  • Επιβεβαίωση Πραγματικών Δικαιούχων
  • Αναντιστοιχία
  • Ηλεκτρονική Έρευνα στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
  • Αίτημα για εξαίρεση δημοσιοποίησης στοιχείων
  • Αίτημα για πρόσβαση στα στοιχεία ανήλικου
  • Υπολογισμοί χρηματικών επιβαρύνσεων όπου ισχύουν

Συνοψίζοντας την ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας σχετικά με την έναρξη της τελικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στις 14 Νοεμβρίου 2023, προβλέπεται η πλήρης εφαρμογή του συστήματος μέχρι το τέλος του 2024. Είναι ζωτικής σημασίας η συμμόρφωση των εμπλεκόμενων οντοτήτων με τις ανωτέρω προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους σύμφωνα και με τις σχετικές χρονικές προθεσμίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις, είμαστε στη διάθεσή σας.

Contact us