Ανάληψη προεδρίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών/Assumption of presidency of the Cypriot Academy of Sciences, Letters, and Art

Συγχαίρουμε τον Ανώτερο Συνέταιρο του γραφείου μας, Καθηγητή Δρ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, για την εκλογή του στην προεδρία της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της Κύπρου στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες. Ο Δρ. Αιμιλιανίδης αναλαμβάνει ως ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της Ακαδημίας, ενώ έχει ήδη υπηρετήσει ως μέλος της μεταβατικής διοίκησής της από την ίδρυσή της. Ευχόμαστε μια επιτυχημένη και παραγωγική θητεία στον Δρ. Αιμιλιανίδη και σε όλα τα μέλη της Ακαδημίας.

We congratulate our Firm’s Managing Partner, Professor Dr. Achilles Emilianides, on his election to the presidency of the Cypriot Academy of Sciences, Letters, and Arts. Dr. Emilianides assumes the role as the first elected president of the Academy, while he had already served as a member of its transitional administration since its foundation. We wish Dr. Emilianides and all members of the Academy a successful and productive tenure.

Contact us